حضور دکتر مهدی زاده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان