بازدید دکتر مهدی زاده از شرکت های دانش بنیان تبریز