دیدار دکتر مهدی زاده با نخبگان و جوانان فناور تبریز