تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری و سازمان منطقه آزاد انزلی