گفتگو دکتر کامبیز مهدی زاده با شبکه خبر در رابطه با دریاچه ارومیه

گفتگو دکتر کامبیز مهدی زاده با شبکه خبر در رابطه با دریاچه ارومیه و ادامه طرح های احیا